مردم حرفی را که زده‌اید، فراموش می‌کنند؛
کاری را که کرده‌اید، فراموش می‌کنند؛
اما هیچگاه فراموش نمی‌کنند که چه احساسی را به آنها القاء کرده‌اید!