هر گاه احساس کردی جایی جای تو نیست،
نباید برای بیشتر ماندن، به در و دیوار چنگ بزنی؛
وقتی جایی جای تو نیست، باید بروی...
باید بگذاری و بگذری...
حتی اگر زندگی‌ات باشد!
حتی اگر همه دنیایت باشد!