دلم می خواهد شب باشد  ،  من باشم و تو

به خیالم تو خاب باشی 

نگاهت کنم  و آرام ببوسمت

نوازشت کنم

و آرام بگویم دوستت دارم

( برگرفته از http://man2iam.persianblog.ir/ )