داستانهای زندگی

خاطرات روزانه

 
نویسنده: مهدی - ۱۳٩۳/۱/٢٠
نویسنده: غزل - ۱۳٩٢/۱٠/۱۸

گاهی باید نبخشی ، کسی را که بارها او را بخشیدی و نفهمید ،

تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد ...

گاهی نباید صبر کرد ، باید رها کرد و رفت ، تا بدانند اگر ماندی رفتن را هم بلد بوده ای ...

گاهی باید بد بود ، برای کسی که قدر خوب بودنت را نمیداند ...

و گاهی باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد ...

که آدمها همیشه نمی مانند ، یک جا در را باز میکنند و برای همیشه میروند ...
Design By : Mihantheme