بعد از سالها دیدمش

خیره در چشم هم

او مشتاق اما من...

نه شوق دیدار در من بود نه نفرت از او

فقط در دل  آرام گریستم:

" کاش عشقم را نادیده نمی گرفتی"