هیچ کس نمی تواند شروع بد گذشته را تغییر دهد ولی همه میتوانند برای پایانی موفقیت آمیز , شروع جدیدی داشته باشند