حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم...
" دانته "