شاید سال ها بعد در گذر جاده ها بی تفاوت ازکنارهم بگذریم

 

و تو...

آهسته زیر لب بگویی چقدر آن غریبه شبیه خاطراتم بود.......