هنوز آن حرف پیرمرد عصا بدست را  یادم نرفته که می گفت   :

مثل  عصا باش 

 هزار بار زمین بخور اما اجازه نده اونی که بهت تکیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره