چنان زندگی کن که :

کسانی که تو را می شناسند  

 اما  خدا را نمی شناسند 

به واسطه  آشنایی با تو  با خدا آشنا شوند